Skip to main content

Wijzigingen wet- en regelgeving onderwijs per 1 januari 2023

30 december 2022

Op of rond 1 januari 2023 veranderen enkele regels voor het onderwijs. Dit is eerder aangekondigd, maar hieronder staan de belangrijkste wijzigingen nog een keer op een rij.

Leerlingen krijgen eerlijkere kans bij de overgang van het po naar vo

De eindtoets in groep 8 verandert in een doorstroomtoets, om te benadrukken dat scholen op meerdere momenten kijken hoe leerlingen ervoor staan. Om kansenongelijkheid tegen te gaan, wordt de doorstroomtoets vanaf schooljaar 2023-2024 eerder in het jaar afgenomen en melden alle groep 8-leerlingen zich daarna op één moment (in de week voor 1 april) aan voor de middelbare school. Hierdoor hebben alle leerlingen even veel kans op een plek op de school van hun voorkeur op het voor hen best passende niveau.

Experiment onderwijszorg­arrangementen van start

Op 1 januari gaat het ‘Experiment onderwijszorgarrangementen’ van start. Gedurende vijf jaar mogen scholen en samenwerkingsverbanden initiatieven ontwikkelen en uitvoeren waarin ze onderwijs en zorg combineren. Daarbij mogen ze afwijken van bestaande wet- en regelgeving op het gebied van bekostiging, onderwijstijd, inhoud van onderwijs en locatie van onderwijs. Het doel is om een beter aanbod met maatwerkoplossingen tot stand te brengen voor leerlingen met een complexe ondersteuningsbehoefte.

Verplichte registratie Oekraïense leerlingen in tijdelijke onderwijs­voorzieningen

Om kinderen uit Oekraïne in het onderwijs op te vangen, hebben schoolbesturen sinds vorig jaar de mogelijkheid om snel en flexibel een tijdelijke onderwijsvoorziening in te richten. Aan de start van een tijdelijke onderwijsvoorziening zijn zo min mogelijk formaliteiten verbonden. Vanaf 1 januari zijn scholen wel verplicht om in de leerlingenadministratie te registreren welke leerlingen onderwijs volgen in de tijdelijke voorziening. DUO heeft hiervoor de registratie instellingen en opleidingen (rio) aangepast.

Sneller hogere sancties op scholen waar het niet goed gaat

Om het onderwijs te verbeteren gaat op 1 januari de aangepaste Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde onderwijsinstellingen 2022 in. Deze aanpassing is onderdeel van een breder pakket aan maatregelen uit het coalitieakkoord op het vlak van toezicht om te zorgen voor sneller herstel op scholen waar het nu niet goed gaat. Deze wijziging maakt mogelijk dat in het primair en voortgezet onderwijs de bekostiging niet meer wordt opgeschort, maar direct wordt ingehouden. De hoogte van de sanctie varieert in de eerste 3 maanden van de sanctie van 0 tot en met 15%, in de maanden daarna wordt het mogelijk om een hoger percentage van de bekostiging in te houden. In het middelbaar beroepsonderwijs en het hoger onderwijs wordt de bekostiging in de eerste 3 maanden van de sanctie nog wel opgeschort, een percentage van 10 tot 25%. In de maanden daarna is een hoger sanctiepercentage mogelijk.