Skip to main content

Personeel

Wij zijn uw partner op het gebied van personeels- en salarisadministratie.

U kunt hierbij denken aan:

 • het zorgdragen voor de juiste inschaling
 • correcte uitbetaling van de salarissen
 • formatiebewaking
 • advisering op grond van de rechtspositie
 • verzuimregistratie
 • persoonlijk ontwikkelingsplan
 • actuele personeelsinformatie

Uw personeels- en salarisadministratie volledig voor u ontzorgd. Wij werken met het pakket Raet en maken gebruik van digitale workflowprocessen. Hierdoor is de administratie altijd up-to-date en staat deze digitaal ter beschikking, zodat u zich kunt focussen op uw primaire taken.

 • SALARISADMINISTRATIE

  Via Youforce by RAET hebben de schooldirecteuren toegang tot een beveiligde, persoonlijke webomgeving (Manager Self Service). De directeuren kunnen op een eenvoudige manier de mutaties in het systeem invoeren en PMOS zorgt voor de controle en signaleert als de mutatie niet overeenstemt met de geldende wet- en regelgeving. De schooldirecteuren hebben bovendien 24 uur en 7 dagen per week toegang tot de realtime informatie. Daarnaast kunnen ook personeelsleden inloggen via het web om daar bijvoorbeeld hun gecontroleerde digitale loonstrook in te zien.

 • VERZUIMMANAGEMENT

  In Youforce Verzuimmanager worden alle noodzakelijke gegevens, zoals persoons-, adres- en contractgegevens, en historische en lopende verzuimgegevens opgenomen. Gegevens per medewerker over zwangerschapsverlof, verzuimfrequentie, WIA-status, deelherstel en werkzaamheden op therapeutische basis worden geregistreerd. Er is vervolgens sprake van een signaleringssysteem van alle uit te voeren acties om tijdig alle actienemers te informeren. Hiermee bewaakt Raet Verzuimmanager het ziekteverloop en de geplande afspraken, die een uitvloeisel zijn van de Wet Poortwachter, alsmede het verzuimprotocol van de betreffende organisatie.
 • PERFORMANCE MANAGEMENT

  Performance Management binnen Youforce ondersteunt medewerkers en directies bij het proces van voortgangsgesprekken, functionerings- en beoordelingsgesprekken en ontwikkelingsplannen. Performance management geeft inzicht in de kwaliteit en ontwikkeling van alle medewerkers.
 • PERSONEELSDOSSIER

  Alle personeelsdossiers worden gedigitaliseerd. Hierdoor heeft u online toegang tot actuele personeelsdossiers, HR-documenten en kunnen dossiers niet langer zoekraken of in meerdere versies bestaan. De documenten worden beveiligd en eenvoudig opgeslagen.

Salarisbetaling - mutatieverwerking

 • Verwerken van de uit regelgeving voortvloeiende salarismutaties (fiscus, UWV, CAO’s, etc.)
 • Indien van toepassing het verwerken van eigenrisicodragersschap (ERD) voor de sociale zekerheid
 • Invoer en controle van de door de leidinggevenden (digitaal) doorgegeven mutaties, inclusief controle op wettelijke voorschriften (VOG, paspoort, bevoegdheid, etc.) bij indiensttreding en volledigheidscontrole op dossiers bij uitdiensttreding (Participatiefonds)
 • Verzorgen van de betalingen van vakantiegeld en CAO gebonden regelingen zoals reiskostenregeling, eindejaarsuitkering, alsmede het uitvoeren van de fiscale uitruilregeling en de WKR
 • Het verzorgen van de inrichting van de salarisadministratie, zodat die voldoet een de wettelijke eisen en de specifieke wensen van de klant

Salarisbetaling - Outputverwerking

 • Het maandelijks verzorgen van de output van individuele medewerkers (digitale accounts, salarisstroken, jaaropgaven), alsmede de informatievoorziening daarover aan de medewerkers
 • Het maandelijks verzorgen van de feitelijke salarisbetalingen en de verplichte afdrachten aan de fiscus, pensioenfondsen en (indien van toepassing) sociale fondsen, via de nieuwste SEPA technieken
 • Het maandelijks conform de wensen van de klant maken, en in de boekhouding verwerken, van de loonjournaalpost
 • Het verzorgen van de aangiften loonheffingen, pensioenfondsen en onderwijsfondsen
 • Het verzorgen van declaraties op het gebied van de sociale zekerheid (UWV, Vervangingsfonds, Participatiefonds en Risicofonds)
 • Het jaarlijks verzorgen van de door de instellingsaccountant gevraagde aansluitingen en bescheiden

Personeelsdossier

 • Beoordelen en adviseren herbenoemingsverplichtingen
 • Controleren aanwezigheid van persoonsgegevens en noodzakelijke aanstellingsbescheiden
 • Vaststellen salarisinschaling en aard van benoeming
 • Melden bij ABP/Belastingdienst
 • Vervaardigen akte van benoeming/aanstelling
 • Verzorgen van ontslagbescheiden bij (on)vrijwillig ontslag
 • Melden ontslag bij ABP, Participatiefonds en Belastingdienst
 • Verzorgen afwezigheids- en vervangingsregistratie
 • Overzichten maken en bewaken korttijdelijken
 • Opstellen diensttijdoverzichten
 • Verzorgen uitbetaling bij jubilea
 • Adviseren bij aanvraag ouderdomspensioen

Formatiebewaking

 • Maandelijks inzicht in loonkostenontwikkeling scholen/vestigingen
 • Iedere maand verstrekken van een uitputtingsoverzicht loonkosten
 • Maandelijks uitputtingsoverzicht eigen risicodragenschap (ERD)
 • Managementrapportage voor bestuur/directies

Formatieplan

 • Berekenen en overzicht opstellen over aangegane verplichtingen en formatiebeslag
 • Opstellen concept-formatiebegroting ten behoeve van bestuur en/of directie(s)
 • Overleg voeren met en adviseren aan bestuur en/of directie(s) omtrent formatiebegroting
 • Samenstellen kwantitatief en financiëel onderbouwd formatieplan

Log in op onze HRM portals